Terms and Conditions

Všeobecné obchodné podmienky 

I.

Všeobecné ustanovenia

1.   Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, podnikajúcou pod názvom SI.DA, s.r.o., so sídlom P.O.Hviezdoslava 67/16,018 51 Nová Dubnica, IČO: 44700610, IČ DPH: SK2022811021, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro,vložka číslo 21 562/R, e-mail: info@klotink.com (ďalej ako „predávajúci“).

2.  Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke www.klotink.com (ďalej ako „kupujúci“).

3.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.klotink.com, ktorý prevádzkuje predávajúci (ďalej ako „internetový obchod“).

4.  Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať ustanovenia takto dojednanej kúpnej zmluvy prednosť pred VOP.

II

Kúpna zmluva a spôsob jej uzatvárania

1.   Kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s týmito VOP, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar na základe objednávky kupujúceho, ponúkaný v inernetovom obchode predávajúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho takto objednaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu (ďalej ako „kúpna zmluva“).

2.  Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je zaslanie objednávky kupujúcim predávajúcemu, a to vo forme e-mailu alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára, ktorý je dostupný na stránkach internetového obchodu(cez nákupný košík) (ďalej ako „objednávka“). Uskutočnením objednávky kupujúci zároveň vyslovuje súhlas s týmito VOP. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho odoslané kupujúcemu sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

3.  Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom záväzného akceptovania objednávky predávajúcim, a to e-mailom zaslaným potvrdením o akceptovaní objednávky označeným ako potvrdenie objednávky (ďalej ako „potvrdenie objednávky“).

4.  Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť bez udania dôvodu do doby doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim, a to písomne, pričom postačuje forma e-mailu. V oznámení o zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, svoju e-mailovú adresu a popis objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa zrušenia objednávky kupujúcim.

III

Práva a povinnosti Predávajúceho

1.   Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu na základe potvrdenia objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2.  Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru ako aj doklady požadované v zmysle platnej právnej úpravy (napr. návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad apod.), a to najneskôr spolu s tovarom.

3.  Predávajúci má právo, aby mu kupujúci riadne a včas uhradil kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej ako „kúpna cena“).

4.  Predávajúci je oprávnený zmeniť kúpnu cenu v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo od dodávateľov tovaru. O zmene ceny je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

5.  Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a to najmä ak z dôvodu vypredania zásob alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať objednaný tovar v lehote podľa VOP alebo za cenu uvedenú v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. O zrušení objednávky je Predávajúci povinný kupujúceho informovať vo forme e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa zrušenia objednávky predávajúcim.

6.  Predávajúci môže objednávku zrušiť , ak nemôže objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nieje ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu,resp. telefonicky,… ).

IV

Práva a povinnosti Kupujúceho

1.   Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a na mieste dohodnutom v potvrdení objednávky.

2.  Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar.

3.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spolu s cenou za doručenie tovaru, a to v dohodnutej lehote splatnosti.

4.  Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, prípadne podpisom ním poverenej osoby, na dodacom liste.

V

Dodacie podmienky

1.   Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v zmysle potvrdenia objednávky kupujúcemu do 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky a v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho do 15 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. Miestom dodania je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak.

2.  Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v množstve a kvalite, v akej si kupujúci tovar objednal, a to na základe informácií uvedených na stránke internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

3.  Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar v mieste dodania podľa potvrdenia objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

4.  Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď po dodaní. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi tovaru a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar je poškodený, je povinný vyhotoviť záznam o povahe a rozsahu poškodenia tovaru, pričom správnosť tohto záznamu potvrdí svojim podpisom dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci následne odstrániť vady tovaru, poskytnúť zľavu  na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar v prípade, že ide o vady neodstrániteľné.

5.  Ak predávajúci nedodá kupujúcemu objednaný tovar podľa bodu 1 tohto článku, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu.

6.  Predávajúci nezodpovedá

-za oneskorené doručenie alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

-za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho

 VI

Platobné podmienky

1.   Kupujúci je oprávnený zvoliť si spôsob platby kúpnej ceny, pričom má na výber z nasledovných možností:

a)     platba v hotovosti na dobierku,

b)     poštovou poukážkou

c)     bezhotovostná platba na bankový účet predávajúceho.

2.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas podľa kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby na účet predávajúceho sa za deň úhrady kúpnej ceny považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná v celom rozsahu na bankový účet predávajúceho.

3.  Náklady spojené s montážou tovaru, prípadne s jeho vykládkou, nie sú súčasťou kúpnej ceny a predávajúci nie je povinný tieto služby kupujúcemu zabezpečiť, ak sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodli inak.

4.   Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim.

 VII

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.   Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho, resp. od prepravcu, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

VIII

Zodpovednosť za vady, zodpovednosť zo záruky, reklamácie

(Reklamačný poriadok)

1.   Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru a kupujúci je povinný vady tovaru bezodkladne reklamovať u predávajúceho.

2.  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto VOP. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru u predávajúceho.

3.  Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho svoje nároky zo záruky len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený v internetovom obchode predávajúceho.

4.  Kupujúci je povinný vykonať pri prevzatí tovaru prehliadku tovaru podľa článku V, bodu 4 týchto VOP, pričom ak tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád nezistených pri tejto prehliadke len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5.  Počas plynutia záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

6.  Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebieteľa uplatniť reklamáciu u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť alebo priamo u predávajúceho.

7.  Deň uplatnenia reklamácie ja zároveň dňom začatia reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla             predávajúceho najneskôr pri uplatnení reklamácie, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak.

8.  Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, inak kupujúcemu zaniká právo na       bezplatné odstránenie vady.

9.  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, a to vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, pritom je povinný v potvrdení označiť vady tovaru a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď a ak to nie je možné, musí sa potvrdenie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10.Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a§ 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O spôsobe určenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a)        odovzdaním opraveného tovaru,

b)       výmenou tovaru,

c)        vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)       vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)        písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, alebo

f)         odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť nároky z vád, o ktorých bol predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený alebo o ktorých musel vedieť s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá.

13. Nárok kupujúceho z vád zaniká:

a)        nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva tovaru alebo dokumentácie tovaru,

b)       neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c)        uplynutím záručnej doby tovaru,

d)       mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e)        používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,

f)         neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)       poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky,

h)       poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i)         neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou eletrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j)         zásahom neoprávnenej osoby.

 IX

Nároky kupujúceho z vád tovaru

1.  V prípade, ak ide o vadu tovaru, ktorá je odstrániteľná, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 X

Osobné údaje Kupujúceho a ich ochrana

1.  Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

2. Predávajúci si touto cestou dovoľuje oznámiť kupujúcemu, že v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán alebo ide o predzmluvné vzťahy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť kupujúceho.

3. Kupujúci odoslaním objednávky a akceptáciou týchto VOP

a)    udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov,

b)    udeľuje predávajúcemu súhlas s ukladaním osobných údajov poskytovaných cez online rozhranie do databázy predávajúceho a s ich spracovaním v potrebnom rozsahu.

4.  Kupujúci je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udelený prevádzkovateľovi kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo ústne v sídle predávajúceho, prípadne formou e-mailovej správy.

5.  Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať kupujúcim pri registrácii poskytnuté údaje nad rozsah nevyhnutný pri plnení povinností z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

1.  Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“). Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Poučenie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku:

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Ak využijete svoju možnosť zaslať oznámenie o odstúpení e-mailovou správou, jeho prijatie Vám bezodkladne po jeho prijatí potvrdíme spätne e-mailovou správou. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy ste povinný tovar zaslať späť predávajúcemu na adresu P.O.Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová dubnica. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(pre prípad, že si želáte od zmluvy odstúpiť)

Vaše meno, priezvisko a adresa

Komu:

SI.DA, s.r.o.

P.O.Hviezdoslava 67/16

018 51 Nová Dubnica

e-mail: info@klotink.com

Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Touto cestou Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou na základe objednávky č. ………. zo dňa ………………… , na základe ktorej bol u Vás zakúpený tovar v nasledovnej špecifikácii:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Kúpnu cenu žiadam vráti na môj bankový účet číslo …………………………………………………… / poštovým poukazom na adresu …………………………………………………………………………………………………………… (vyplňte podľa Vami zvoleného spôsobu vrátenia kúpnej ceny).

………………………………………

dátum                                                                                                   podpis (ak zasielate oznámenie o odstúpení

v písomnej forme)

2.  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch podľa článku V, bodu 5 týchto VOP a podľa článku VII, bodu 11 týchto VOP.

3.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

4.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade podľa článku V, bodu 2 týchto VOP.

5.  Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť uskutočnené písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade doručenia oznámenia o odstúpení e-mailom.

6.  Odstúpenie od zmluvy podľa musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo (ak bolo pridelené) a dátum objednávky, špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (napr. kúpnu cenu), najmä číslo bankového účtu alebo poštovú adresu. S odstúpením od zmluvy je Kupujúci povinný doručiť predávajúcemu aj tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení apod., v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

7.  V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

8.  Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo jej časť zníženú v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň užívania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

 

Ceny

Ceny tovaru sú uvedené s DPH za kus/sada/bal. V tejto sume nie je zahrnutá suma za dopravu.

Záverečné ustanovenia

1.   Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP. Za písomné oznámenie zmeny týchto VOP sa považuje umiestnenie zmenených VOP na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke internetového obchodu Predávajúceho nadobúdajú zmenené VOP účinnosť.

2.  Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú chybným pripojením na internetovú stránku internetového obchodu predávajúceho.

3.  Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona o elektronickom obchode, Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

4.  Tieto VOP boli na internetovej stránke internetového obchodu zverejnené dňa 1.10.2015 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť.

 

 

CroatiaUSARomaniaSlovakia
Košík Položka odstránená Späť
  • Žiadny produkt v košíku.